D7ZS

Open Innovation and Collaboration

Hittade artikel från 2007-12-06 angående partiklar och lungfunktion.

Två studier om luftföroreningar och astma i dagens nummer av New England Journal of Medicine pekar på att redan relativt låga halter har negativa hälsoeffekter. New England Journal of Medicine 2007; 357: 2338-2347


UNIVERSITÄT BASEL, SCHWITZ


I den ena studien visar forskare från Universität Basel i Schweiz att en relativt liten minskning av partikelexponeringen är positiv på så sätt att den åldersrelaterade försämringen av lungfunktionen bromsas in.

ÅLDERSRELATERAD FÖRSÄMRING

Forskarna har följt 4 742 vuxna personer, slumpmässigt utvalda från populationsbaserade register, från 1991 till 2002. Det fanns fullständig information om deras

- lungvolym och olika mått på andningskapaciteten,
- rökvanor och koncentration av partiklar mindre än 10 mikrometer i diameter,
- PM 10, i luften där de bodde.

För varje deltagare korrelerade forskarna den årliga exponeringen för PM 10 med den årliga förändringen i lungfunktion. Det visade sig att exponeringen för partiklar minskade under perioden.

ELVA ÅR

En minskning av PM 10 med 10 mikrogram per kubikmeter under elvaårsperioden reducerade till exempel den årliga minskningen av FEV 1, forcerad expiratorisk volym på en sekund, med 9 procent. Forskarna anser att minskade halter av luftföroreningar, även från låga nivåer, kan ha positiva konsekvenser för folkhälsan.

RENARE LUFT

En annan studie i samma utgåva av tidskriften visar att en promenad i stadstrafik räcker för att försämra lungfunktionen hos astmatiker. Bakom studien står bland annat Magnus Svartengren, professor vid Karolinska institutet i Solna, och forskare vid Imperial College i London.

ASTMATIKER

60 astmatiker fick promenera i två timmar utmed Oxford Street, en gata med framförallt dieselavgaser, eller i Hyde Park. De som gick på Oxford Street fick en signifikant större försämring av FEV 1 och FVC, forcerad vitalkapacitet, än de som promenerade i parken. De hade också tecken till ökad inflammation i lungorna.
Studien visar också att de som hade måttlig astma påverkades mer än de som hade mild astma.

MERA INFORMATION

Lisa Jacobson
lisa.jacobson (at) dagensmedicin.se
Webbsidan: artikeln

Views: 53

Replies to This Discussion

Patienters erfarenheter av att leva med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) - en litteraturstudie.
Detta är en C-uppsats från Kristianstad University/Department of He...

Författare: Tony Olofsson; Fredrik Persson; Ingrid Sonesson; [2007-06-01] | Nyckelord: Nursing;

Sammanfattning:

Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom som karaktäriseras av nedsatt lungfunktion. Det finns olika orsaker till sjukdomen, varav rökning är den dominerande. KOL påverkar inte bara patienters fysiska hälsa, utan även deras psykiska och sociala välbefinnande. Kunskapen kring patienters erfarenheter av KOL är otillräcklig, för att sjukvårdspersonal skall kunna bemöta patienter på ett professionellt sätt krävs en ökad kunskap.

Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Metod: Litteraturstudien grundades på 16 kritiskt granskade vetenskapliga artiklar, där både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades.

Resultat: I resultatet framkom hur KOL påverkade patienter, både fysiskt, psykologiskt och socialt samt hur patienter anpassade sig i det dagliga livet.

Diskussion: Det framkom både likheter och skillnader i artiklarna. Sjuksköterskor måste ha ett professionellt förhållningssätt samt hålla sig ajour med ny forskning kring sjukdomen.
Bra lungfunktion minskar demensrisk. Bra lungkapacitet minskar risken för demens. Det sambandet visas nu för första gången i en studie från Göteborg. Ökad syresättning av hjärnan tros vara förklaringen.

I studien ingår 1 291 kvinnor från Kvinnoundersökningen i Göteborg, en befolkningsstudie som tittar på sjukdomar i normalbefolkningen. Lungfunktionen mättes första gången 1974 och 1980 när kvinnorna var i medelåldern. Därefter genomgick kvinnorna flera lungfunktionstester fram till år 2000.

Vid starten hade alla kvinnor en normal lungkapacitet, med små variationer. Under de 29 år uppföljningen varade utvecklade 147 kvinnor demens, varav 96 hade alzheimers sjukdom.

En bra lungfunktion i medelåldern innebar en sänkt risk att insjukna i alzheimers sjukdom, visar studien. Varje förbättring av lungfunktionen innebar en minskad risk. Den som förbättrade sin kapacitet med 20 procent sänkte samtidigt sin risk med 25 procent, visar studien.
Nyheter om dessa slags problemer kommer till publikum varje dag.

Man måste också komma ihåg, att mikrober är så små att de kan hitta deras väg ned till alveoler. Bakterier har storlek från 1 till 5 mikrometer, och de mindsta Penicillium-spor är lika små. Varken är alla luftens mikrober egentliga patogener, men om de samlar sig (också som inaktiva partiklar), de kan ursaka olika symptomer.
Juha, du har en viktig information i din kommentar. Som du vet har vi massor av fin teknologi som kunde säljas både till nära och fjärran länder, men innovativa företag närmar sig marknaden med allt för snäva argument. Vi kunde bygga koncept som utnyttjar en bredare kunskapsbas. I dessa svåra ekonomiska tider vore det till fördel för alla om vi kunde bygga kunskapskluster som kopplar samman kunskapsområden som inte tidigare har samarbetat. Vad tycker du, Juha?

RSS

Feedjit Visitors

Videos

  • Add Videos
  • View All

Photos

  • Add Photos
  • View All

Visitors Map

Badge

Loading…

Birthdays

Birthdays Today

About

Helge Keitel created this Ning Network.

© 2023   Created by Helge Keitel.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service